Miejsce na Twoją reklamę

Zgnilizna korzeni i zgorzel podstawy łodygi kukurydzy

Fuzarioza kukurydzy występuje powszechnie na kukurydzy i należy do najbardziej pospolitych chorób kukurydzy w warunkach klimatu umiarkowanego. Poraża rożne części roślin we wszystkich fazach ich rozwoju. Fuzariozę kukurydzy możemy podzielić na 3 etapy działania:

- zgorzel siewek kukurydzy

- zgniliznę korzeni i zgorzel podstawy łodygi kukurydzy

- fuzariozę kolb i ziarna kukurydzy.

Zgnilizna korzeni i zgorzel podstawy łodygi kukurydzy wywołana jest przez różne patogeny grzybowe należące do rodzaju Fusarium spp.. Jest to jedna z najistotniejszych chorób kukurydzy, która prowadzi do znacznych strat ilościowych i jakościowych w plonach. Może powodować zamieranie roślin podczas wschodów od 30 do 60% i porażenie łodyg nawet u 60% roślin.

Objawy:

Na starszych roślinach kukurydzy grzyby z rodzaju Fusarium mogą powodować zgniliznę korzeni i zgorzel podstawy łodygi. Pierwsze objawy widoczne są w lipcu na liściach, które więdną i zasychają od dołu ku górze. Następuje żółknięcie i zahamowanie wzrostu roślin. Z czasem całe rośliny stają się osłabione i chlorotyczne. Charakterystyczne jest zbrunatnienie podstawy łodygi – powstają ciemne plamy. Łodyga w miejscu plam przewęża się, gnije i pokryta jest nalotem grzybni. Sukcesywnie wewnątrz łodyg następuje rozkład tkanek i przerastanie ich przez grzybnię, najpierw w międzywęźlach, a później także w węzłach. Na powierzchni porażonych łodyg nie widać objawów chorobowych, ale na przekroju obserwujemy próchnienie i rozpad wnętrza, a także najczęściej różowe naloty grzybni. W efekcie następuje zamieranie łodyg (charakterystyczne pojedyncze łodygi) oraz pochylanie się roślin. U silnie porażonych roślin może wystąpić zjawisko załamania się łodyg przy podstawie, zwykle w 2 i 3 międzywęźlu. Rośliny nie są w stanie utrzymać się w pionie i w konsekwencji łamią się i wylegają, co utrudnia zbiór i zmniejsza plon ziarna. Korzenie porażonych roślin brązowieją oraz gniją. Ponadto u porażonych roślin kolby zwieszają się w dół i przedwcześnie dojrzewają. W okresie mlecznej lub woskowej dojrzałości ziarna rośliny bieleją, a następnie zasychają.

Źródłem infekcji są ziarniaki, resztki pożniwne roślin (głównie kolby i łodygi) oraz zakażona gleba, na których zimują grzyby z rodzaju Fusarium. Najczęściej wyróżniamy następujące gatunki: Fusarium culmorum, Fusarium avenaceum, Fusarium oxysporum, Fusarium moniliforme oraz Fusarium graminearum. Są to grzyby mitosporowe, żyjące jako saprotrofy w glebie. Zgnilizna korzeni i zgorzel podstawy łodygi niekiedy rozwija się w następstwie wcześniejszego porażenia roślin kukurydzy przez zgorzel siewek. Ponadto młode rośliny mogą być zakażone przez grzybnię, która znajduje się w glebie lub na resztkach pożniwnych i wrasta do korzeni lub przez drogę powietrzną i zarodniki konidialne (w przypadku Fusarium graminearum możliwa jest też infekcja przez askospory), które zakażają dolną część łodygi lub kolby. Rozwojowi zgnilizny korzeni i zgorzeli podstawy łodygi sprzyja wysoka wilgotność i temperatura, jak również uszkodzenia tkanek powstałe głównie w wyniku żerowania szkodników (omacnica prosowianka Ostrinia nubilalis). Głównymi czynnikami sprzyjającymi fuzariozie kukurydzy są zbyt gęsty siew oraz jednostronne nawożenie azotem. Fuzarioza kukurydzy może rozprzestrzeniać się także podczas przechowywania kolb w źle urządzonych magazynach, przy zbyt wysokiej temperaturze. Mechaniczne uszkodzenie nasion także sprzyja infekcji.

Zapobieganie:

Ochrona polega na:

- dbaniu o stan fitosanitarny pola

- głębokim przyoraniu i usuwaniu resztek porażonych roślin

- stosowaniu zdrowego materiału siewnego

- zaprawianiu materiału siewnego fungicydami o działaniu kontaktowym lub kontaktowym i wgłębnym

- uprawianiu odmian odpornych na porażenie

- uprawianiu odmian odpornych na omacnicę prosowiankę

- zwalczaniu chwastów

- wykonywaniu sezonowych oprysków

- wczesnym zbiorze – tuż po dojrzeniu

- stosowaniu właściwego płodozmianu – przestrzeganiu 4-letnich przerw w uprawie kukurydzy na tym samym polu

- właściwym magazynowaniu kolb i ziarna.

Miejsce na reklamę B

Miejsce na reklamę B