Miejsce na Twoją reklamę

Metody ochrony roślin

Metody ochrony roślin dzielimy na:

- Metody zapobiegawcze - mają na celu niedopuszczenie do wystąpienia szkodników lub ułatwienie roślinie przetrwanie przy kontakcie ze szkodnikiem

 • Kwarantanna

Kwarantanna - jej celem jest niedopuszczenie do zawleczenia i rozprzestrzeniania się nowych gatunków na nowe obszary. Sprowadza się do kontrolowania materiałów roślinnych znajdujących się w obrocie i stosowania restrykcji do materiałów, które są na liście kwarantannowej. Regulują to zarządzenia wydawane w każdym kraju. Przepisy te obejmują wszystkie warunki jakie muszą spełnić zarówno przy eksporcie jak i imporcie.

Kwarantannę dzielimy na:

- wewnętrzną - odpowiada za całość· problemów fitosanitarnych na terenie kraju. Prowadzi nadzór nad miejscem produkcji. Celem jej jest prowadzenie ewidencji o pojawieniu się i powiększeniu osobników znajdujących się na liście kwarantannowej, likwidację nowych ognisk oraz upowszechnianie wiedzy

- zewnętrznąobejmuje kontrolę importową bądź eksportową materiału roślinnego. Do jej zadań należy ochrona terytorium kraju przed przedostaniem się szkodników, które figurują na polskiej liście kwarantannowej oraz wystawienie świadectw fitosanitarnych na rośliny i produkty pochodzenia roślinnego wywożone na zewnątrz.

 • Agrotechnika

Metody agrotechniczne

  zwalczania szkodników polegają na świadomych zmianach warunków środowiska, których celem jest ułatwienie rozwoju roślinie, ułatwienie jej przeżycia w momencie kontaktu ze szkodnikiem oraz pogorszenie życia szkodników.

Zabiegi:

- uprawa roli - rośliny lepiej rosną, stają się silniejsze, są bardziej odporne. Podorywka i orka głęboka powodują niszczenie wielu stadiów zimujących szkodników oraz niszczenie resztek pożniwnych (ma znaczenie, gdyż w ten sposób blokujemy możliwość ujawnienia się zarodników)
- nawożenie - silniejszy wzrost rozwoju roślin, przyspieszenie rozwoju roślin, wrażliwsza część szybciej się rozwija
- zmianowanie – nie stosowanie zmianowania prowadzi do zmęczenia gleby przez nagromadzenie się szkodników. Unikanie kontaktu rośliny z patogenem (dotyczy patogenu, który przez dłuższy czas utrzymuje się na resztkach i w okresie pojawienia się dogodnego żywiciela atakuje)
- stosowanie· zdrowego materiału rozmnożeniowego
- termin siewu i sadzenia - trzeba stosować odpowiedni termin siewu i sadzenia, gęstość, głębokość. Pozwala to na uniknięcie zbiegnięcia się fazy największej wrażliwości rośliny uprawnej.
- niszczenie chwastów - (występując w łanie· zmienia się mikroklimat, zwiększa· się wilgotność powietrza, większa możliwość rozwoju patogenu; chwasty są też żywicielami pośrednimi)

 • Hodowla

Metody hodowlane - hodowla odmian odpornych czy mniej wrażliwych na choroby, szkodniki

 

- Metody bezpośredniego zwalczania - metody mające na celu interwencyjne obniżenie liczebności szkód gdy szkodniki przekroczyły próg ekonomicznej szkodliwości, np.:

 • Mechaniczne metody zwalczania
 • Ścinanie porażonych pędów
 • Stosowanie zapór

 

- Metody fizyczne - polegają na zastosowaniu czynników fizycznych. Wysokie i niskie temperatury, ultradźwięki, promieniowanie np. odkażanie narzędzi, gleby, wypalanie chwastów, stosowanie ultradźwięków do zwalczania szkodników w magazynach.

 

- Metody biologiczne - wykorzystanie dla celów zwalczania szkodników chorób roślin ich naturalnych wrogów np. patogeny, pasożyty

 • Introdukcja - sprowadzenie wrogów naturalnych szkodnika z ich ojczyzny
 • Okresowa kolonizacja - np. na plantacjach porażonych uwalnia się jego wroga naturalnego wcześniej namnożonego w dużych ilościach
  - uwalnianie inokulacyjne - uwalnianie małych ilości szkodnika, który się namnaża przez niszczenie szkodników
  - uwalnianie zalewowe - uwalnia się olbrzymią ilość szkodnika naturalnego, np. stosowanie preparatów bakteryjnych
 • Ochrona pożytecznych organizmów - np. zakładanie ptakom domków lęgowych - dzięki temu zwiększymy ich ilość

 

- Metody chemiczne - polegają na stosowaniu chemicznych środków trujących zwalczających owady. Działają one szybko i skutecznie.

Stosujemy gdy:

 • szkodnik, choroba lub chwast przekroczy próg szkodliwości gospodarczej (osiągnie taką liczebność, gdy szkody będą wyższe od kosztów zabiegu)
 • co roku występują licznie - wówczas stosujemy zabiegi wcześniej np. zaprawianie nasion.
Miejsce na reklamę B

Miejsce na reklamę B