Miejsce na Twoją reklamę

Zasady BHP

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA:

 

  •  Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
  •  Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
  •  Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
  •  Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
  •  W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.
  •  Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
  •  Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
  •  Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.  Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
  •  Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie.

 

Miejsce na reklamę B

Miejsce na reklamę B